نتایج یک نظر خواهی از مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات جالبی را نشان می دهد. دراین نظر خواهی 12 موضوع به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

1-عوامل اتکا در تصمیم گیری مدیران

2-عوامل مورد توجه مدیران در اداره سازمان

3-اوقات تخصیصی مدیر مالی به فعالیت های گوناگون

4-هزینه دوایر امور مالی به تفکیک فعالیت های گوناگون

5-مطلوبیت سیستم های حسابداری در شرکت

6-توانایی سیستم های حسابداری در تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران

7-کیفیت اطلاعات حسابداری فراهم شده برای مدیران

8-فراوانی سیستم های دستی حسابداری در شرکت ها

9-سهم عوامل بهای تمام شده (مواد اولیه ،دستمزد و سربار) در شرکت ها

10-سهم سود ناویژه از کل فروش در شرکت ها

11-ویژگی های سیستم های حسابداری مدیریت در شرکت ها

12-وضعیت سیستم هزینه یابی در شرکت ها

pdf-download