مترجم:مصطفی کوشافر

چکیده:بیر و همکاران [1](2010) ادبیات گزارشگری مالی مرتبط با افشای اجباری و اختیاری شرکت ها و گزارش تحلیل گران از جنبه فروش را بررسی کردند. این مقاله روش های افشا و برخی از نتایج مهم افشا را روشن می کند و پیشنهاداتی را برای تحقیق های آینده ارائه می کند

مقدمه:مقاله های بررسی شده BCLW، ادبیات وسیعی در رابطه با انتخاب افشا، مقررات افشا و نقش میانجی گری افشا توسط تحلیلگران فروش را بطور مختصر ارائه می کند. نویسندگان چارچوب مفیدی را برای تفکر و تامل درباره پرسش های تحقیق در این حوزه ها فراهم کردند، و برخی وجه اشتراک و محدودیت های با اهمیت مقاله های دهه گذشته را مورد توجه قرار دادند. هم چنین ایده های کلی برای تحقیقات آتی پیشنهاد می کنند.

قسمت 2، مروری بر پیشینه BCLW  و تحقیق های مرتبط با این مبحث را نشان می دهد. قسمت 3، مدل های افشای اختیاری را ارائه می کند و در قسمت 4، مطالعه ها و مقاله های قبلی مدل های افشای اختیاری را مطرح می کند. قسمت 5 و 6 به ترتیب، مدل ها و تحقیق های قبلی افشای اجباری را بیان می کنند.  نتایج این تحقیق را می توان در قسمت 7 مشاهده کنیم.

قسمت 2- تجزیه و تحلیل تجربی BCLW :

  این مقاله با ارزیابی سهم مشارکت اطلاعات منعکس شده در قیمت اوراق بهادار آغاز می شود که برای افشای حسابداری از 5 شاخص شامل؛ پیش بینی مدیریت، پیش بینی تحلیلگر، هدایت سود،فایل های درخواستی بورس اوراق بهادار و اعلام سود استفاده  می شود. این ارزیابی به وسیله تجزیه فصلی پراکندگی بازده سهام صورت می گیرد که حدود 28%  از تجزیه بازده سهام فصلی در روزهایی که افشای حسابداری صورت گرفته، رخ می دهد و 55%  از اطلاعات حسابداری بر اساس پیش بینی مدیریت تهیه شده است،  45% باقی مانده تقریبا بر اساس پیش بینی تحلیلگران می باشد تا هدایت سود، فایل های درخواستی بورس اوراق بهادار و اعلام سود.

pdf-download