نویسندگان:دکتر صابر شعری -بهروز بختکی

چکیده:سیستم مدیریت منابع بنگاه یک بسته نرم افزاری تجاری است که هدف آن یکپارچکی اطلاعات و جریان اطلاعات بین تمام بخش های سازمان ازجمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره عرضه و مدیریت مشتریان است.این سیستم با بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان، بستر مناسب تری برای تصمصم گیری مدیریت فراهم میکند.لیکن پیاده سازی سیستم مدیریت منابع بنگاه، نیازمند سرمایه گذاری کلانی می باشد و بازده آن نیز مستلزم گذشت زمانی بین یک تا سه سال است. در چند ساله اخیر، با مشخص شدن آثار عملی به کارگیری این سیستم در شرکت ها، تحقیقات متعددی در مورد بررسی آثار سیستم مدیریت منابع بنگاه در حوزه های مختلف حسابداری صورت گرفته است. طبق نتایج برخی از این تحقیقات، پیاده سازی سیستم مدیریت منابع بنگاه، موجب افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری و تا حدودی کاهش قابلیت اتکای آن می شود. از طرفی این سیستم ها، کیفیت بودجه بندی سرمایه ای و بودجه جامع شرکت ها را بهبود می بخشد. استقرار سیستم مدیریت منابع بنگاه، بر اظهار نظر تحلیل گران مالی نیز اثر مثبت دارد. (هرچند که آنها، این اظهار نظر را ازبابت ابعاد تجاری سازمان تعدیل می کنند.)سیستم مدیریت منابع بنگاه همچنین، مسئولیت پاسخگویی کارکنان در سازمان را به سطحی بالاتر ارتقا می دهد و ابزار مناسبی جهت پاسخ خواهی از مدیریت ارشد شرکت فراهم می آورد.

واژه های کلیدی:

سیستم مدیریت منابع بنگاه، پیاده سازی سیستم مدیریت منابع بنگاه، اثر سیستم مدیریت منابع بنگاه بر حسابداری

pdf-download