دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که در مورد ارسال فهرست خرید و فروش های فصلی به اداره امور مالیاتی می باشد به شرح ذیل است:

بنا به اختيار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهای مستقيم اصلاحی مصوب 1380/11/27 كليه اشخاص حقيقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دريافت كارت اقتصادی اقدام وبراساس موارد زير براي انجام معاملات خود، صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود وطرف معامله را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنين فهرست معاملات خود را به اداره امور مالياتی مربوطه تسليم نمايند.

هدف: اجراي ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم از تاريخ 1390/01/01

دامنه كاربرد: كليه اشخاص حقيقي كه به انجام معاملات و هر نوع فعاليت اقتصادي مبادرتمي نمايند و كليه اشخاص حقوقی كه در دامه شمول قانون مالياتهای مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده قرار مي گيرند.

تعاريف:     

كارت اقتصادي: كارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی كه در اجراي مفاد ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالياتهای مستقيم از طرف سازمان امور مالياتی كشور صادر و حسب مورد در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقی قرار داده مي شود

شماره اقتصادي: شماره منحصر بفردی است كه توسط سازمان امور مالياتی كشور، حسب مورد به اشخاص حقيقی و حقوقی اختصاص داده مي شود.

صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شده در اجراي ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم و ماده ۱۹ قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.

اشخاص حقيقي: منظور از اشخاص حقيقی در اين دستور العمل كليه اشخاص حقيقی موضوع قانون مالياتهای مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده می باشند كه حسب مورد به انجام هرنوع معامله و فعاليت اقتصادی مبادرت می نمايند.

اشخاص حقوقي: منظور از اشخاص حقوقي در اين دستور العمل كليه اشخاص حقوقي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده می باشد.

مصرف كننده نهايي: منظور از مصرف كننده نهايي ، شخص حقيقی است كه كالا يا خدمات را متناسب با نياز خود برای مصارف شخصی خريداری نموده و از آن برای عرضه كالا و خدمات به ديگران استفاده نمی نمايد.

۱اشخاص مكلف به ثبت نام و اخذ كارت اقتصادي:

۱- كليه اشخاص حقوقی و حقيقي موضوع اين دستور العمل

در مورد اشخاص حقيقی كه از لحاظ مالياتی واحدهای شغلی متعد و مستقلی دارند طبق مقررات اين دستور العمل مكلفند براي هر محل شغلي، شماره اقتصادی دريافت نمايند.

۱- در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي شركاي شركت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و يا مشاركت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالياتهای مستقيم، يك شماره اقتصادی صادر می شود.

۲-نحوه ثبت نام و درخواست كارت اقتصادی:  

pdf-download