تهیه کنندگان:بیتا دهقان خانقاهی-محمدرضا خلیلی شومیا

مقدمه

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس، مسئله ی حفاظت از محیط زیست از مهمترین مسائل جوامع بشری مطرح شده است )ملانظری،1382). در عصر حاضر، با توجه به وجود برخی محدودیتهای زیست محیطی به ویژه در تجارت جهانی و تنگ شدن عرصه ی رقابت، همگان بر این موضوع توافق نظر دارند که مدیران واحدهای تجاری تحت فشار فزایند ه ای هستند که نه تنها  باید هزینه های عملیاتی را کاهش دهند، بلکه باید تاثیرات زیست محیطی حاصل از فعالیتهای عملیاتی خود را نیز به حداقل برسانند. این اعمال فشار از طرف گروههای سهامداران،دولت، رسانه های گروهی، مصرف کنندگان، سرمایه گذاران ودیگر سازما نها اعمال می شود. شرکتها برای کاهش تاثیرات زیست محیطی فعالیتهای عملیاتی خود چاره ای جز این ندارند که اطلاعت مربوط به هزینه های زیست محیطی را نیز درحسا بها و تصمیمات خود وارد کنند.مطالعات نشان می دهد که با توجه به اندازه و اهمیت زیاد هزینه های زیست محیطی، این هزینه ها را مدیران نادیده گرفته اند،زیرا اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری سنتی دراین زمینه، عموما ناقص، نامفهوم و نامربوط است.

 pdf-download