تهیه کننده:مصطفی کوشافر

مقدمه:

—حسابداری را می توان مجموعه ای از اصول و قواعد دانست . استهلاک داراییها، قیمت گذاری موجودی کالاو..نمونه هایی از قواعد حسابداری و مواردی چون تحقق ، تطابق ، تداوم فعالیت و..ازجمله مفاهیم حسابداری است .
—هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) ، در تدوین استانداردهای حسابداری از رویکرد مبتنی بر اصول (اصول همان مفاهیم است ) پیروی می کند .
—استانداردهای حسابداری همسوبا تغییرات محیط تجارت و رقابت در جهان متحول می شوند . کشورهازیر فشارچندسویه از سوی نهادهای بین المللی وازهمه مهمتر فشار از سوی ذینفعان به سمت قبول استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS)) و همچنین تدوین استانداردهایملی با تاکید بر رویکرد مبتنی بر اصول(مفاهیم) سوق داده می شوند .
—

—ازجمله نمونه های گویای نگرش مبتنی بر اصول در استانداردهای حسابداری عبارتست از:
-تهیه صورتهای مالی تلفیقی توسط شرکت سرمایه گذار در صورت وجود حق کنترل واحد سرمایه پذیر
 -استفاده از روش ارزش ویژه در صورت وجود نفوذ قابل ملاحظه درمقابل دیدگاه مبتنی براصول، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی FASB در آمریکا، رویکرد مبتنی بر قواعد راجهت تدوین استانداردها دارد .

ازجمله نمونه های بیانگرحاکمیت رویکردمبتنی بر قواعد:

-ضرورت تهیه صورتهای مالی تلفیقی در صورت کسب بیش از 50درصد سهام شرکت سرمایه پذیر
-بکارگیری روش ارزش ویژه در صورت سرمایه گذاریبیش از 20 درصد در سهام شرکت سرمایه پذیر
خصوصیات استانداردهای مبتنی بر قواعد واصول:

1. در رویکرد مبتنی بر قواعد استانداردهای حسابداری بر اساس قواعدی ازپیش تعیین شده بنا نهاده شده اند ودر مقابل در رویکرد مبتنی بر اصول به جای تکیه بر قواعد ، استانداردهای حسابداری به ارائه اطلاعات مبتنی بر واقعیت و مفاهیم اساسی اتکا دارند.

مثال :استانداردی که شرط تهیه صورتهای مالی تلفیقی را داشتن بیش از50 درصدسهام دارای حق رأی شرکت سرمایه پذیر می داندمبتنی بر قاعده تحصیل بیش از 50درصدسهام می باشد. براساس این قاعده درصورت تحصیل سهام کمتر از 50درصدالزام به تهیه صورتهای مالی تلفیق وجودندارد. اما در رویکرد مبتنی بر اصول جدا از درصد سرمایه گذاری به دلیل کنترل بر شرکتهای سرمایه پذیر باید صورتهاب مالی تلفیقی تهیه کند چون استاندارد مبتنی بر اصول به واقعیتتوجه دارند .

ppt-icon (1)