مترجم:مصطفی کوشافر

مقدمه : این مقاله ادبیات حسابداری اثباتی که توسط واتس و زیمرمن انتشار یافته است را انتقاد می کند. (1979-1978) در سال 1978 این مقاله به ایجاد ادبیات تئوری اثباتی  حسابداری کمک کرد که به بررسی و ارائه کاربرد حسابداری، هزینه های با اهمیت قرارداد، و آشکار کردن بعضی ازقواعد  تجربی ناشناخته پیشین اشاره دارد. در سال 1979 این مقاله حاصل یک بحث اصول علم است که نتیجه خوبی نداشت. این مقاله تلاش میکند که بعضی از تفکرات نادرست عمومی درباره اصول علم  (گفتار) سطحی در این بحث را از بین ببرد. این مقاله همجنین راهکارهایی برای بهبود تحقیق اثباتی در انتخاب حسابداری پیشنهاد می کند. از مهمترین اصلاحات این است که پیوند محکمی بین این تئوری و آزمونهای تجربی به وجود می آید. دومین اصلاحات کاهش اشتباهات اندازه گیری شده در هر دو، هم متغیر وابسته و هم متغیر مستفل در رگرسیون است.

بیش از یک دهه از انتشار این دو مقاله در تاریخ حسابداری می گذرد 1- به سوی یک تئوری اثباتی در تشخیص استاندارد های حسابداری 2- و تقاضا و عرضه برای تئوری های حسابداری :بازار برای بهانه

زمان موجود به ما این اجازه را نمی دهد که نگاهی مجدد به این مقالات داشته باشیم و نتایج بدست آمده را با دیدگاههای خاص دنبال کنیم. بحث و جدال این دو مقاله از ده سال قبل تا به امروز باقی مانده است. این دو مقاله (مقاله مربوط به واتس و زیمرمن در سال 1978) در ادبیاتی که قواعد تجربی در کاربرد حسابداری را آشکار می سازد نقش دارد.

قواعد  تجربی در محیط های مختلف تکرار می شود(چریستر فور کومینگ)و یک رابطه شفاف بین انتخاب حسابداری شرکتها و دیگر متغیر ها ی شرکت وجود دارد شیوه بکاربردن، اندازه و علامت این رابطه ها در اکثر مطالعات پایدار است. تحقیق در زمینه حسابداری اثباتی  در جستجو برای تنظیمات تجربی و تهیه کردن تفسیر آنها به شما کمک می کند. در این تاریخ، اظهار سیستمانیک مجموعه ای از تفسیر ها برای منظم کردن آزمونها و صحبت ها در این ادبیات وجود ندارد. علاوه بر این، این ادبیات اولا تفسیر ساده ای از تئوری که در مقاله سال 1978 منتشر شده است به حرکت در می آورد این تفسیر برای انتخاب حسابداری است که اینک پیشرفت کرده است.

pdf-download