مترجم:دکتر جواد مسعودی

برای سال های بسیاری حسابداران اقدام به تعریف شرایط لازم برای تلفیق صورتهای مالی شرکت هایی که سهام شرکت های دیگر را دارند ، نموده اند.  استانداردهای حسابداری مالی (FASB) در سال 1991 ، یک بررسی غیر رسمی  با عنوان “سیاست تلفیق و روش ها” که لیستی از هفت موضوع اصلی و بسیاری از موضوع های فرعی دیگر است ، را صادر کرد.

موضوع 1: ” چه شرط (ها) تعیین و یا نشان می دهد که یک شرکت فرعی باید با شرکت اصلی خود در صورتهای مالی تلفیقی ” قرار گیرد ؟دو عامل اصلی که به طور سنتی در تقاضا برای تلفیق در نظر گرفته میشوند ،عبارتند از:

الف.   درصد منافع مالکیت.

ب.     درصد و یا عدم کنترل.

یک  هدف  مقاله این است که  یک جایگزین عملی مفید برای درصد خاصی از مالکیت و به مقدار خاصی از کنترل   ارائه دهد .چه نوع از اطلاعات تلفیقی باید برای تحلیلگران مالی وقتی مالکیت سهام عادی یک شرکت فرعی کمتر از 100 درصد است ، بایستی فراهم گردد ؟

در این مقاله آمده است که صورتهای مالی شرکت ها  ،که بر اساس نسبت تلفیق شده ، اطلاعات مالی مفید برای تحلیلگران مالی ارائه می کنند.

ppt-icon (1)